หน้าหลัก > บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ

Outsourcing Management

     HR Pro ให้บริการพนักงานทำงานในตำแหน่งต่าง ๆที่ลูกค้ามอบหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยงานในตำแหน่ง นั้น ๆ (ส่วนมากจะเป็นงานเฉพาะด้าน)ให้ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้เวลาไปในการบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ โดยมอบหมายงานสนับสนุนนี้ให้เป็นหน้าที่ของเรา เช่น

  • บริการพนักงานขับรถรับ-ส่งพนักงาน
  • บริการรถยนต์ส่วนกลาง (Car Pool Management)
  • บริการพนักงานขนส่ง ผลผลิตของลูกค้า
  • บริการรับ-ส่งเอกสาร
  • พนักงาน Outsourcing ที่ทำงานประจำในตำแหน่งต่างๆของหน่วยงาน

     พนักงานของเราจะได้รับการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดก่อนปฏิบัติงานจริงและได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเรายังใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ร่วมกับการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความเชื่อมั่นว่า จะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานของงานและเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีพนักงานที่ใช้ทักษะการทำงานเฉพาะด้าน เช่น
 


Exclusive Driver Service
งานขับรถผู้บริหาร

     HR Pro ให้บริการพนักงานขับรถผู้บริหาร พนักงานของเรา ได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้งการขับรถให้ถูกต้องตามกฎจราจรตามหลักสูตร ของกรมการขนส่งทางบก การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving) และ การบริการด้วยใจ (Service Mind) เพื่อให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจในการบริการ

 


Messenger
งานส่งเอกสาร

     HR Pro ให้บริการ แมสเซ็นเจอร์ ที่มีคุณภาพ พนักงานทุกคน ผ่านการอบรมก่อนการปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทฯ มี หลักสูตรอบรมพนักงานส่งเอกสาร ทั้งด้านงานบริการ และด้านคุณภาพการส่งเอกสารให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ว่าจ้าง ทางบริษัทมีการบริหารจัดการ การจัดพนักงานลงงานเป็นอย่างดี ในกรณีที่ต้องการพนักงานทดแทน ทุกสิ้นเดือนทางบริษัทฯ จะมีการประเมินความพึงพอใจ เพื่อพัฒนาพนักงานให้รักษามาตรฐานในการทำงานอยู่ในระดับที่ดีอยู่เสมอ


พนักงาน Outsourcing

ทำงานประจำในตำแหน่งต่างๆ ของบริษัทหรือหน่วยงาน

     HR Pro ให้บริการพนักงานที่ทำงานในตำแหน่งต่างๆ ของบริษัท เช่น บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด พนักงานกลุ่มนี้รับเงินเดือนจาก HR Pro แต่ทำงานให้กับ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด นอกจากนี้ ในกลุ่มพนักงาน Outsourcing ยังประกอบด้วย พนักงานที่ทำงานในตำแหน่งที่ชัดเจน อาจจะเป็นตำแหน่งงานเฉพาะ แต่ทำงานให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือห้างร้านต่างๆ เช่น ปัจจุบัน HR Pro ได้ให้บริการ พนักงานดูแลรับรถ (Valet Parking) และพนักงานเก็บเงินค่าจอดรถ (CMS ขาออก) ให้กับลูกค้าห้างสรรพสินค้า The Mall โดยได้ให้บริการ อยู่ที่ The Mall ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม และ เอ็มควอเทีย เป้นต้น

 


ให้บริการพนักงานทำงานในตำแหน่งต่างๆ ที่ลูกค้ามอบหมาย 
เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้เวลาไปในการบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ 
โดยมอบหมายงานสนับสนุนนี้ให้เป็นหน้าที่ของเรา 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

  โทรศัพท์ 02-284-2492-99   


 

© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.